صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
 

«... برای من هيچ اهميتی ندارد که ديگران باور بکنند يا نکنند٬ زيرا در طی تجربيات زندگی به اين مطلب برخوردم که چه ورطه هولناکی ميان من و ديگران وجود دارد و فهميدم که تا ممکن است بايد خاموش شد ٬ تا ممکن است بايد افکار خودم را برای خودم نگهدارم و اگر حالا تصميم گرفتم که بنويسم ٬ فقط برای اين است که خودم را به سايه ام معرفی بکنم ٬سايه ای که روی ديوار خميده...»(بوف کور صادق هدايت)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               «مهم ترين انگيزه ی ما در زندگی اين است که به آدمی غير از آن چه در آغاز بوده ايم ٬ تبديل شويم.اگر نوشتن کتابی را شروع می کنيد٬اگر دقيقاً بدانيد که در پايان چه می خواهيد بگوئيد ٬ در اين صورت آيا بازهم با رغبت دست به قلم می بريد؟ اين مسئله به همان اندازه که در نوشتن وروابط عاشقانه صدق می کند٬ در عرصه ی زندگی نيز مصداق دارد. بازی تا وقتی جالب و هيجان انگيز است که نتيجه اش را ندانيم .»(فوکو٬ مصاحبه با مارتين ال.اچ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        «آنچه نتوان درباره اش سخن گفت ٬بايد به خاموشی سپرد.» 

                                                                                    ( رساله ی منطقی ـــ فلسفی  ويتگنشتاين)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«بزرگ ترين کشف نسل من اين است که انسان با تغيير طرز تفکر خود می تواند زندگی اش را زندگی اش را تغيير دهد.»(ويليام جيمز)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« زندگی٬ در نمای نزديک٬يک تراژدی و در نمای دور٬ يک کمدی است.»

«در پايان ٬ همه چيز يک شوخی است.»(چارلز اسپنسر چاپلين)  


پيام هاي ديگران () | یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٥ - طاهره مهدیپوررابر |لینک به نوشته

 

کوتاه
روزها به خاطر اتفاقاتشان طولانی می شوند٬ فصل ها به خاطر هوای متغيرشان وعمر من به دليل عشق.
 
آينده نگری 
وقتی تمام اتفاقات را مرورکنی٬می بينی آنها که هنوز واقع نشده اند٬واضح تر از آنهايی ست که اتفاق افتاده اند.
 
تشنه ی نگاه
برای زيبايی شناسان هنوز دانستن اينکه يک گل برای زيبا بودنش٬ نه به نام احتياج دارد ٬نه نژاد ٬ نه گلدانی برازنده ونه حتی شکل ٬ رنگ و بو٬زود است ٬چون که آنها اصلا گل نديده اند.
 
دارو
بازی٬قواعد دارد و زندگی اسلوب و ريتم.هر کسی می تواند بدون رعايت قواعد هم بازی را ببرد ٬ فقط به بازی اش می گويند جرزنی اما قطعا ً به زندگی اش خواهند گفت:بيماری
 
نسل کشی
فيتوپلانگتون را زئوپلانگتون ٬زئوپلانگتون را ماهی های کوچک و ماهی های کوچک را ماهی های بزرگتر و ماهی های بزرگتر را انسان می خورد.آه! داروين ِ بيچاره! چطور توانستی جدِ پدربزرگت را بخوری؟ او قرار بود بر طبق يک جهش داروين ِديگری شود.
 
تحول
صدای زنگ تلفن بيدارم نخواهد کرد٬ صدای زنگ در هم وحتی نه صدای صوراسرافيل چيزی بيش از يک شوک لازم است تا به زندگی بازگردم.
 
مجنون ِمن
من ظرفيت شرابی که تو به من دادی را داشتم ٬ سالها طول کشيد تا مستی ام هويدا شود ٬ديوانگی ام را اما نتوانستم پنهان کنم ٬همان اول پيدا شدی.
 
تاريخ(هويت)
در هر دورانی زباله هايی ست که فراموش می شوند٬بنابراين تاريخ چون جارويی مکنده آنها رابا تمامی قدرت ٬از خاطره ها و از دورانها می مکد.
می توانم ۲ سوال بپرسم ؟
                      - کسی می داند کيسه ی زباله ی اين جارو کجاست ؟
                      - آيا کسی هست که بخواهد چون من از زباله دانی ها سردرآورد؟
 
تناسخ
پروانه هرگز وقتی که به يک کِرم می رسد نمی گويد : سلام کوچولوی عزيزم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
                     نوشته هايی که گزين گويه ناميده اند ومن لغات اینشتینی(فيزيک ذرات)
                                                         
                     The Einsteinic words :  طاهره مهدیپوررابر

 
 
 
  


پيام هاي ديگران () | شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٥ - طاهره مهدیپوررابر |لینک به نوشته

 

«تو خود کتاب اعمالت رابخوان که برای رسيدگی به حساب خويش کافی هستی.» (الاسراء۱۴)


پيام هاي ديگران () | پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٥ - طاهره مهدیپوررابر |لینک به نوشته