صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
 

 

New feminism

گاهی اوقات، قضاوت کردن هم، ناعادلانه است.

حس ِبی حسی

ماهی ها، به چشمهایم نگاه می کنند و من آنها را با دندانهایم می خورم.

آسیب شناسی

پشه هایی که بیشترین نیش ها را می زنند، با کمترین فشارها می میرند.

تجویز فاشیسم

در این سرزمین، باید یک نسل به طور کامل بمیرند تا اصلاح نژادی شود و اگر لازم شد، یک نسل با نسل مولد آن.

پاداش

این دنیا ، آخرت من است؛ با این تفاوت که با آنچه مرتکب نشده ام، روبه رو یم.

وجودِ تو

گفتم:« ای گورکن! عمیق ترین قبر را حفر کن برای غرور من؛ نقبی هم بزن به گورِ عشق ام از آن.» آنگاه گورکن، یک گورِ آماده نشانم داد: تو را.

به یاوه گو

هیچگاه از منجلاب فریاد بر نیاور؛ چرا که گلویت پر می شود از آن.

جنون زندگی

کاری که یک نقاش با پروانه ها می کند، بسیار وحشتناک تر از کاریک کلکسیونرِ پروانه است. و کار یک نویسنده وحشتناک تر از آنهاست، که با دیدن هر دو تصویر، می نویسد: پروانه. و البته وحشتناک ترین عمل مربوط به پروانه است، که می پندارد، پروانه است.

 ژیمناست

«چغزی و صعوه ای نیز...»؛ همین را گفتم، وقتی روی دست هایش ایستاده بود و روی پاهایم نایستاده بودم هنوز.

دادگاه ازلی

برای گناه، چه مجازاتی بیشتر از ارتکاب آن؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
               The Einsteinic words :  طاهره مهدیپور رابر 


پيام هاي ديگران () | پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳۸٥ - طاهره مهدیپوررابر |لینک به نوشته