صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
 

کوتاه
روزها به خاطر اتفاقاتشان طولانی می شوند٬ فصل ها به خاطر هوای متغيرشان وعمر من به دليل عشق.
 
آينده نگری 
وقتی تمام اتفاقات را مرورکنی٬می بينی آنها که هنوز واقع نشده اند٬واضح تر از آنهايی ست که اتفاق افتاده اند.
 
تشنه ی نگاه
برای زيبايی شناسان هنوز دانستن اينکه يک گل برای زيبا بودنش٬ نه به نام احتياج دارد ٬نه نژاد ٬ نه گلدانی برازنده ونه حتی شکل ٬ رنگ و بو٬زود است ٬چون که آنها اصلا گل نديده اند.
 
دارو
بازی٬قواعد دارد و زندگی اسلوب و ريتم.هر کسی می تواند بدون رعايت قواعد هم بازی را ببرد ٬ فقط به بازی اش می گويند جرزنی اما قطعا ً به زندگی اش خواهند گفت:بيماری
 
نسل کشی
فيتوپلانگتون را زئوپلانگتون ٬زئوپلانگتون را ماهی های کوچک و ماهی های کوچک را ماهی های بزرگتر و ماهی های بزرگتر را انسان می خورد.آه! داروين ِ بيچاره! چطور توانستی جدِ پدربزرگت را بخوری؟ او قرار بود بر طبق يک جهش داروين ِديگری شود.
 
تحول
صدای زنگ تلفن بيدارم نخواهد کرد٬ صدای زنگ در هم وحتی نه صدای صوراسرافيل چيزی بيش از يک شوک لازم است تا به زندگی بازگردم.
 
مجنون ِمن
من ظرفيت شرابی که تو به من دادی را داشتم ٬ سالها طول کشيد تا مستی ام هويدا شود ٬ديوانگی ام را اما نتوانستم پنهان کنم ٬همان اول پيدا شدی.
 
تاريخ(هويت)
در هر دورانی زباله هايی ست که فراموش می شوند٬بنابراين تاريخ چون جارويی مکنده آنها رابا تمامی قدرت ٬از خاطره ها و از دورانها می مکد.
می توانم ۲ سوال بپرسم ؟
                      - کسی می داند کيسه ی زباله ی اين جارو کجاست ؟
                      - آيا کسی هست که بخواهد چون من از زباله دانی ها سردرآورد؟
 
تناسخ
پروانه هرگز وقتی که به يک کِرم می رسد نمی گويد : سلام کوچولوی عزيزم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
                     نوشته هايی که گزين گويه ناميده اند ومن لغات اینشتینی(فيزيک ذرات)
                                                         
                     The Einsteinic words :  طاهره مهدیپوررابر

 
 
 
  


پيام هاي ديگران () | شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٥ - طاهره مهدیپوررابر |لینک به نوشته