صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
 

Saint Tree

پيرچنار،تنها، بر آسمان سايه انداخته،اين شمع ها که بر شاخه هايش سوخته اند،گواه...

                                                                      « طاهره مهدیپوررابر»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«...مسيح نمی آيد، مگر هنگامی که ديگر به آمدنش نيازی نيست. او يک روز بعد از روز موعود خواهد آمد، نه روز آخر، بلکه فرجامين روز خواهد آمد...»

                                                          « کافکا»(به روايت صادق هدايت)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«...در قصه های کودکان، شاهدخت ها ،قورباغه ها را می بوسند تا به شاهزاده تبديل شوند...   درزندگی واقعی، شاهدخت ها شاهزاده ها را می بوسند و شاهزاده ها، به قورباغه تبديل می شوند...»(نصايح زنانه ی پيلار)

                                         (کنار رود پيدرا نشستم وگريستم)« پائولو کوئليو»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و اما؛ تذکرةالاولياء:

«...و گفت:اشارت خلق بر قدر يافت خلق است و يافت خلق بر قدر شناخت خلق است و شناخت خلق بر قدر محبت خلق است و هيچ حال نيست به نزديک خدای تعالی دوست تر از محبت بنده، خدای را.»

«...و گفت:هر که بشناخت او را به فکر، عبادت کرد او را به دل.»

                                    « ذکر يوسف بن الحسين»(به روايت عطار نيشابوری)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای هميشه

آن که برای هميشه می آيد، چنين می انديشد:

« امروز می آيم، از آن رو که مرا سودمند است.»

آن ياوه ای که در جهان او را نگران می سازد اين است:

« زود آمده ای! دير آمده ای!»«فريدريش ويلهم نيچه»


پيام هاي ديگران () | یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٥ - طاهره مهدیپوررابر |لینک به نوشته