صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
 

به شازده کوچولو
از تنهايی من پند بگير، به دنبال دوست نباش.
چترِ هميشگی 
در آسمانِ من تنها يک ابر، در حال بارش است و من تنها در پناه اين ابر، از باران در امانم.
سيب کال
شاعر خوبی نمی شود دستِ من ، وقتی که بلند است و کوتاه می چيند.
شعرِ من(وزن و بی وزنی)
گاهی اوقات روحی می شوم در جستجوی کالبدی و گاهی جسدی در جستجوی گوری؛
 به هر حال در هر دو حالت لااقل يکبار، مرده ام.
هدايت تکوينی و تشريعی
پيامبری خفته بود؛ خداوند دست به کار شد و اين مدت را برای ۱۲۴ هزار پيامبرِ ديگر 
اضافه کاری قرار داد.
...
ساعتها در اينجا نشسته ام ، آنقدر که جزئی از مسير مورچه ها شده ام؛...
و تو می گذشتی آرام؛ رویم را که برگرداندم ندیدمت، از ستاره ها گذشته بودی 
و من خورشید بودم ، اولین ستاره در مسیر مورچه ها...
عشق خدايی
خداوند هر شب تو را روشن می کند ماه ، تا شب ام را خدايی کنی باز؛...
و محاق: وقتی که نورش را از من دریغ می کنی.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
               The Einsteinic words :  طاهره مهدیپور رابر


پيام هاي ديگران () | دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٥ - طاهره مهدیپوررابر |لینک به نوشته