گاهی چيزی می نويسيم که محتاج خواندنش هستيم و شايد هميشه ...

اندوهِ سالت را به روزت مَيفکن... (۱)

برای هرچيزی زکاتی است وزکات عقل تحمل نادان هاست.(۲)

چگونه برحالت خويش باقی مانی؛ درحالی که روزگاردر تغيير دادن توست.(۳)

به آنچه نمی دانيد دشمنی نورزيد؛ پس اکثر علم در آن چيزی است که نمی دانيد.(۴)

نگاه انسان پيشرو قلب اوست.(۵)

همانا همدم و هم سخن شبانه ات قرآن باشد.(۶)

عجب دارم از کسی که گمشده اش را می جويد؛ در حالی که همانا خويشتن را گم کرده است.(۷)

                           (۷) سخن از غررالحکم« امام علی (ع)»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 خدايا؛ اراده ی تو انجام پذيرد...

چون تو ضعف دل بندگانت را می شناسی وبردوش هر کدام فقط همان باری را می گذاری که می توانند حمل کنند. عشق مرا درک کن؛ چون او تنها چيزی است که به راستی مال من است؛ تنها چيزی که می توانم با خودم به زندگی ديگری ببرم.       کاری کن که شهامت و پاکی اش را حفظ کند و بتواند با وجود تمام مغاک ها و دام های دنيا زنده بماند. (آمين)

سقوط از طبقه ی سوم همان قدر آسيب می رساند که سقوط از طبقه ی صدم؛       اگر بناست که سقوط کنم ؛ بهتر است از بلندترين جا باشد

             بريده ای از(کنار رود پيدرا نشستم وگريستم)«پائولو کوئليو» 

                                           

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               هنوز بين ما ورطه ای از سکوت بود که او پلی بر آن نمی بست ومن نمی توانستم از آن بگذرم. «جبران کهليل جبران»

زندگی کودکی است که سزاوار است او را بنوازيم تا به خواب رود.

                                              «فرانسوا ماری ولتر»

تنها خدا حق دارد بيدارم کند. اُسکار(اسکارومامان صورتی)«امانوئل اشميت»

(صبح شده بازم سلام / به  پنجره در به بام

به آب وماهی سلام  /  به موطلايی سلام...

ديريم دارام دام دارام...بقيه اش يادم نيست.)«شاهکار خودم»

                      اينها برای من نوشته شده اند ؛ من برای شما نوشتم...

                                 « طاهره مهدیپور رابر»

/ 2 نظر / 18 بازدید
سعيد

سلام.نوشتن اندوه دل کاستن است.در اين زمانه بی کسی آنجا که هرکس خودش را فرياد ميزند انجا که مردمانش در صفحات کهنه تاريخ جامانده اند چه خوب است روشنگری!چه خوب است فرياد که فرياد کاخ ستم را خواهد ريخت.چه خوب است فرمايش خدا که ظلم پايدار نمی ماند. برايتان آرزوی ايامی شاد وقلمی استوار به پايداری رابر مهربان دارم... ورودتانرا به دلنوشته های فکر تبريک ميگويم.خدانگهدار