«... برای من هيچ اهميتی ندارد که ديگران باور بکنند يا نکنند٬ زيرا در طی تجربيات زندگی به اين مطلب برخوردم که چه ورطه هولناکی ميان من و ديگران وجود دارد و فهميدم که تا ممکن است بايد خاموش شد ٬ تا ممکن است بايد افکار خودم را برای خودم نگهدارم و اگر حالا تصميم گرفتم که بنويسم ٬ فقط برای اين است که خودم را به سايه ام معرفی بکنم ٬سايه ای که روی ديوار خميده...»(بوف کور صادق هدايت)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               «مهم ترين انگيزه ی ما در زندگی اين است که به آدمی غير از آن چه در آغاز بوده ايم ٬ تبديل شويم.اگر نوشتن کتابی را شروع می کنيد٬اگر دقيقاً بدانيد که در پايان چه می خواهيد بگوئيد ٬ در اين صورت آيا بازهم با رغبت دست به قلم می بريد؟ اين مسئله به همان اندازه که در نوشتن وروابط عاشقانه صدق می کند٬ در عرصه ی زندگی نيز مصداق دارد. بازی تا وقتی جالب و هيجان انگيز است که نتيجه اش را ندانيم .»(فوکو٬ مصاحبه با مارتين ال.اچ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        «آنچه نتوان درباره اش سخن گفت ٬بايد به خاموشی سپرد.» 

                                                                                    ( رساله ی منطقی ـــ فلسفی  ويتگنشتاين)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«بزرگ ترين کشف نسل من اين است که انسان با تغيير طرز تفکر خود می تواند زندگی اش را زندگی اش را تغيير دهد.»(ويليام جيمز)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« زندگی٬ در نمای نزديک٬يک تراژدی و در نمای دور٬ يک کمدی است.»

«در پايان ٬ همه چيز يک شوخی است.»(چارلز اسپنسر چاپلين)  

/ 2 نظر / 19 بازدید
هادی

سلام.من وبلاگ شما رو لينک کردم لطفا شما هم منو لينک کنيد.متشکرم خداحافظ.

NIMA